อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้องโครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 วิทยากรโดย Professor Marco Pang จาก Hong Kong Polytechnic University
คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12.2 คะแนน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน png
สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า https://goo.gl/forms/u8YJaWPPd5XClHIq1
สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป https://goo.gl/forms/hz2fmxlDvId3mvtx2

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ https://bit.ly/2FdegkL

__________________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562
รอการอนุมัติคะแนนจากสภากายภาพบำบัด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน png
สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า หรือ CI https://goo.gl/WdjmZJ
 

สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป นักกิจกรรมบำบัด
ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก https://goo.gl/DYNMeZ

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ https://bit.ly/2U6So3E

__________________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy) วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562
รอการอนุมัติคะแนนจากสภากายภาพบำบัด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน png
สำหรับนักกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป https://qrgo.page.link/2a8P

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ https://bit.ly/2UPznTU

________________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด"
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน png

________________________________________________________________________________________________________________

[ปิดรับสมัครแล้ว]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 คะแนน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน png https://goo.gl/forms/aZXWriwJvNgeUXzS2

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ https://bit.ly/2BYBfOn


___________________________________________________________________________________________________________________

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด" วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...