อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการ ปี 2564

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ คุณขนิษฐา โทร 065-882-9962 (เฉพาะวันและเวลาทำกาาร)