อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการ ปี 2564

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ คุณขนิษฐา โทร 065-882-9962 (เฉพาะวันและเวลาทำกาาร)

โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร

new - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2
รูปแบบ On site และ Online (ถ่ายทอดสด) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ณ สถานที่จัดอบรม (รูปแบบ on site)
- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มศว (รับจำนวน 4 คน) คนละ 3,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/5goeV
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/ri1W2

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ (รับจำนวน 20 คน) คนละ 4,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/nbFt4
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/TL8ik

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผ่านการถ่ายทอดสด (รูปแบบ Online)
- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจำนวน 4 คน) คนละ 3,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Hy2uv

** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/fwCh3

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ (รับจำนวน 20 คน) คนละ 3,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/jWyrC
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/5truu

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการได้ที่
http://healthsci.swu.ac.th/node/988

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 คะแนน

----------------------------------------------------------------------------------------------------

new - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online
หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and Practical Clinical Approach” (37คะแนน)
หัวข้อที่ 2 “Basic EKG Interpretation” (23 คะแนน)

ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว
https://qrgo.page.link/DWH7T

ตรวจสอบรายชื่อ
https://qrgo.page.link/wYRzE

ลงทะเบียนออนไลน์นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ
https://qrgo.page.link/dLSnY

ตรวจสอบรายชื่อ
https://qrgo.page.link/a8eKf

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดได้ที่
http://healthsci.swu.ac.th/sites/default/files/field/attachments/Online-...


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564...
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders” ระหว่างวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการอบรม...
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18...
Update! รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด" วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...