อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 (จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว)                                                                           

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว)

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and taping Application for knee problem” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว)

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” การอบรมระยะสั้น ( 3 วัน ) หัวข้อ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร การอบรมระยะยาว ( 10 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ) หัวข้อ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร และวันที่ 18 - 19 และวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560  ณ แผนกกายภาพบำบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว)  
 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy  ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร วิทยากรโดย Bernard Tonks B.Sc.(PT), FCAMT (จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว)

6. โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 (ปิดรับสมัคร)

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...