อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร

1.โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เปิดรับสมัครแล้ว)
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/614

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"Behavioral and cognitive management in children with motor disability"
ะหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล กรุงเทพมหานคร (เปิดรับสมัครแล้ว)
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/608

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก (ยกเลิก)
 

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...