อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มศว ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
ขอความร่วมมือผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านอย่าเพิ่งดำเนินการจองตั๋วเดินทาง และที่พัก โดยคณะจะแจ้งยืนยันการจัดโครงการให้ทราบอีกครั้ง ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ คุณขนิษฐา โทร 065-882-9962 (เฉพาะวันและเวลาทำกาาร)

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

โครงการอบรมวิชาการ ปี 2562

[ ปิดรับลงทะเบียน ]

โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online
เริ่มเรียน เดือนกุมภาพันธ์ - พฤศภาคม 2563
(มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง)

เปิดการเรียนการสอน 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ   63 คะแนน
2. เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู  50 คะแนน
(สามารถเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/GC1U7zRd16nB153R8

สำหรับ ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมและสมัครก่อน 5 ท่านแรก (อัตราค่าลงทะเบียนพิเศษ)
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Zgn1h

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/846

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

[ ปิดรับลงทะเบียน ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”
- ช่วงที่ 1 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563
- ช่วงที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป 4,500 บาท/คน รับจำนวน 40 คน

คะแนนการศึกษาตอเนื่อง  21 คะแนน

วิทยากรโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประโยชน์ บุญสินสุข
- กภ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว
- อาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว

ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/tsA49

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/843

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

[ ยกเลิกการจัดโครงการ ] รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients
วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า   4,000 บาท   รับจำนวน  10  คน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป              4,300 บาท   รับจำนวน  30  คน

วิทยากรโดย
- Associate Professor Wee Seng Kwee จาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์
- รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด มศว (ผู้ช่วยวิทยากร)

คะแนนการศึกษาตอเนื่อง  12 คะแนน

ลงทะเบียนออนไลน์
(นักกายภาพบำบัดทั่วไป)
https://qrgo.page.link/4DrEc
(ศิษย์เก่า) https://qrgo.page.link/r3KaG

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/844

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

[ ยกเลิกการจัดโครงการ ] รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า,CI   3,500 บาท   รับจำนวน  4  คน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป                  4,000 บาท   รับจำนวน  20  คน

วิทยากรโดย
1.ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา            สังกัดคณะกายภาพบำบัด มศว
2.ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน   สังกัดคณะกายภาพบำบัด มศว

คะแนนการศึกษาตอเนื่อง  12 คะแนน

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/845

ลงทะเบียนออนไลน์ 
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น ศิษย์เก่า / CI https://qrgo.page.link/hjrFz
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://qrgo.page.link/JUaTg


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

Update! รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด" วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...