อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation(หัวข้อเดียวกับที่จะจัดให้ American Physical Therapy Association (APTA) ปีหน้า) ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560  ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) วิทยากรโดย Associate Professor Laurie King  จาก Oregon Health and Science Institute (OHSU) ประเทศอเมริกา  (เปิดรับสมัครแล้ว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/519

2.โครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา
หัวข้อเรื่อง (เริ่มเรียน เดือนมกราคม 2561 ) 1.การคัดกรองภาวะบกพร่องทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด (Screening of medical Disorders for physical therapy) ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
2.นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation: value based rehabilitation) ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท  **สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา ผู้แต่งตำราดังทางกายภาพบำบัด สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
มีสัมมนาภาษาไทยโดยคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว (เปิดรับสมัครแล้ว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/538

3.คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical exercise testing and prescription
for cardiorespiratory rehabilitation” ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (ติด MRTหัวลำโพง) (เปิดรับสมัครแล้ว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://healthsci.swu.ac.th/node/529

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...