อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

โครงการอบรมวิชาการ ปี 2564

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ คุณขนิษฐา โทร 065-882-9962 (เฉพาะวันและเวลาทำกาาร)

โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร

new - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2
รูปแบบ On site และ Online (ถ่ายทอดสด) ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ณ สถานที่จัดอบรม (รูปแบบ on site)
- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มศว (รับจำนวน 4 คน) คนละ 3,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/5goeV
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/ri1W2

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ (รับจำนวน 20 คน) คนละ 4,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/nbFt4
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/TL8ik

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ผ่านการถ่ายทอดสด (รูปแบบ Online)
- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่าของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจำนวน 4 คน) คนละ 3,000 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Hy2uv

** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/fwCh3

- นักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่างๆ (รับจำนวน 20 คน) คนละ 3,500 บาท
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/jWyrC
** ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/5truu

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการ และกำหนดการได้ที่
http://healthsci.swu.ac.th/node/988

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 คะแนน

----------------------------------------------------------------------------------------------------

new - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online
หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and Practical Clinical Approach” (37คะแนน)
หัวข้อที่ 2 “Basic EKG Interpretation” (23 คะแนน)

ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่เคยสมัครอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online ของคณะกายภาพบำบัด มศว
https://qrgo.page.link/DWH7T

ตรวจสอบรายชื่อ
https://qrgo.page.link/wYRzE

ลงทะเบียนออนไลน์นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ
https://qrgo.page.link/dLSnY

ตรวจสอบรายชื่อ
https://qrgo.page.link/a8eKf

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดได้ที่
http://healthsci.swu.ac.th/sites/default/files/field/attachments/Online-...


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สาขากายภาพบำบัด ติด Top 10 !! สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบ Port64 มศว
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2369 สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1424...
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom...
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and...
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 Portfolio - โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาขากายภาพบำบัด รับ 20 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพรับ 10 คน สมัครได้ที่...
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ สาขากายภาพบำบัด...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมกราคม 2564
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร วิทยาวราพงศ์ มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสิรฐ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ได้รับเกียรติบัตร...
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช...
โครงการอบรมวิชาการ ปี 2564 คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนธันวาคม 2563
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภา กุลศิริ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด มศว รุ่นที่ 24 ที่ได้รับ "รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562"...

Pages