อบรมวิชาการ

อบรมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มศว ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
ขอความร่วมมือผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านอย่าเพิ่งดำเนินการจองตั๋วเดินทาง และที่พัก โดยคณะจะแจ้งยืนยันการจัดโครงการให้ทราบอีกครั้ง ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ คุณขนิษฐา โทร 065-882-9962 (เฉพาะวันและเวลาทำกาาร)

คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้

โครงการอบรมวิชาการ ปี 2562

[ ปิดรับลงทะเบียน ]

โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online
เริ่มเรียน เดือนกุมภาพันธ์ - พฤศภาคม 2563
(มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง)

เปิดการเรียนการสอน 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ   63 คะแนน
2. เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู  50 คะแนน
(สามารถเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/GC1U7zRd16nB153R8

สำหรับ ผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมและสมัครก่อน 5 ท่านแรก (อัตราค่าลงทะเบียนพิเศษ)
ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/Zgn1h

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/846

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

[ ปิดรับลงทะเบียน ]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”
- ช่วงที่ 1 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563
- ช่วงที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป 4,500 บาท/คน รับจำนวน 40 คน

คะแนนการศึกษาตอเนื่อง  21 คะแนน

วิทยากรโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประโยชน์ บุญสินสุข
- กภ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว
- อาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว

ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/tsA49

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/843

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

[ ยกเลิกการจัดโครงการ ] รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients
วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า   4,000 บาท   รับจำนวน  10  คน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป              4,300 บาท   รับจำนวน  30  คน

วิทยากรโดย
- Associate Professor Wee Seng Kwee จาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์
- รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด มศว (ผู้ช่วยวิทยากร)

คะแนนการศึกษาตอเนื่อง  12 คะแนน

ลงทะเบียนออนไลน์
(นักกายภาพบำบัดทั่วไป)
https://qrgo.page.link/4DrEc
(ศิษย์เก่า) https://qrgo.page.link/r3KaG

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/844

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

[ ยกเลิกการจัดโครงการ ] รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2
วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน
นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า,CI   3,500 บาท   รับจำนวน  4  คน
นักกายภาพบำบัดทั่วไป                  4,000 บาท   รับจำนวน  20  คน

วิทยากรโดย
1.ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา            สังกัดคณะกายภาพบำบัด มศว
2.ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน   สังกัดคณะกายภาพบำบัด มศว

คะแนนการศึกษาตอเนื่อง  12 คะแนน

รายละเอียดและกำหนดการ http://healthsci.swu.ac.th/node/845

ลงทะเบียนออนไลน์ 
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น ศิษย์เก่า / CI https://qrgo.page.link/hjrFz
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป https://qrgo.page.link/JUaTg


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line.png

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณนิสิตที่มีความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ตึกคณะและยังคงเรียนด้วยความตั้งใจ
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาเอก (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมคณะจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional...
ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ...
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี...
นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง”...
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในคณะกายภาพบำบัด มศว ขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่ งานวิชาการ 083-2378-627 งานบริหารและธุรการ 089-939-4650 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี สาขากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบ 27 ปี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น.ส.อริยา พุ่มพวง...
[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว...
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา"เพื่อรองรับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 17.30 น. (รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Webex) หมายเหตุ :...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2563" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
19 สิงหาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด เพื่อสำรวจเส้นทางหนีไฟภายในคณะ นำโดย...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
11 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

Pages