บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

นอกเหนือจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมแล้วนั้น คณะกายภาพบำบัดยังมีพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีในชุมชน อีกทั้งยังให้บริการทางกายภาพบำบัดในช่วงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอีกด้วย

ในปี 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2

สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยานุช อ่วมเจริญ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัดรุ่นที่ 23 ที่ได้รับ “รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561”...
บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ของบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะกายภาพบำบัด
การเคลื่อนไหวข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เหมาะสม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่นักกายภาพบำบัดจะได้ใช้ทั้งการตรวจประเมินร่างกายและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด.......
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤศจิกายน 2562
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกายภาพบำบัด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 :...
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา สภ453...
คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณ และชื่นชมนิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นดีเจจัดรายการภาษาอังกฤษ "English On Air"...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนเข้าร่วม"โครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ เมื่อเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 ทั้งหมด...
คณะกายภาพบำบัดขอเชิญศิษย์เก่า (บัณฑิตปีการศึกษา 2561) เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า" ในวันศุกร์ที 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 321...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพิชญ์ สัตยประกอบ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม" จาก รศ....
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 (Srinakharinwirot University Planning, REgistration, Management and Etc.) SUPREME 2019 มีลักษณะเป็น Web Portal...
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
กรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี...
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา กายภาพบำบัด
บรรยากาศการเรียนวิชา ระบบร่างกายมนุษย์ ในนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์และการทำงานของระบบต่าง ๆ...
สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่...

Pages