ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกายภาพบำบัด

มคอ. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สาขาวิชากายภาพบำบัด)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ