วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกายภาพบำบัด

มคอ. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สาขาวิชากายภาพบำบัด)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ