ส่งเสริมสุขภาพ

มคอ. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ) 
--- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ---