กายภาพบำบัด

 

รายละเอียดรายวิชาใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชากายภาพบำบัด)
--- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ---