กายภาพบำบัด

มคอ. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชากายภาพบำบัด)
--- คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ---