ประกาศทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านกายภาพบำบัดที่ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น มีทุนการศึกษา และค่าครองชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
(ส่วนกิจการนิสิต) รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา โดยให้นิสิตส่งใบสมัครและรับการพิจารณาในเบื้องต้น ได้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด...
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2.ในเทอมการศึกษา 1/2560...
1. ทุนการศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561 (ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ) 2.สวทช เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการของโครงการวิจัย พัฒนา...
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
1.สถาบันยุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์วัฒนธรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ...
1.ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและ ขาดแคลนทุนทรัพย์...
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตสามารถ Download...
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา...
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา
มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มศว ชั้นปีที่ 2 - 4 ชั้นปีละ 1 ทุน รวม 3 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม...
1. การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (ZNRCT-NRF) ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...
[ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา] โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2558 >>แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 19 พ.ย....
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะสหเวชศาตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 นิสิตท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมหาวิทยลัย ทุนภายนอก...

Pages