ประกาศทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี...
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...
1. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน...
Update!! ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาจากส่วนกิจการนิสิต มศว ปีการศึกษา 2562
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน 2....
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านกายภาพบำบัดที่ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น มีทุนการศึกษา และค่าครองชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
(ส่วนกิจการนิสิต) รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา โดยให้นิสิตส่งใบสมัครและรับการพิจารณาในเบื้องต้น ได้ที่คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด...
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2.ในเทอมการศึกษา 1/2560...
1. ทุนการศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2561 (ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ) 2.สวทช เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการของโครงการวิจัย พัฒนา...
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
1.สถาบันยุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์วัฒนธรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ...
1.ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและ ขาดแคลนทุนทรัพย์...
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตสามารถ Download...
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา...
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา
มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มศว ชั้นปีที่ 2 - 4 ชั้นปีละ 1 ทุน รวม 3 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม...

Pages