ประกาศทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและ ขาดแคลนทุนทรัพย์...
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตพิการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตสามารถ Download...
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา...
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา
มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มศว ชั้นปีที่ 2 - 4 ชั้นปีละ 1 ทุน รวม 3 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม...
1. การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (ZNRCT-NRF) ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...
[ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา] โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2558 >>แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 19 พ.ย....
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะสหเวชศาตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 นิสิตท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมหาวิทยลัย ทุนภายนอก...
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นามี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์