คณะกรรมการสโมสร

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ประจำปี  2562

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา  จินเดหวา
 2. อาจารย์สุวัฒน์  จิตรดำรงค์
 3. อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต  ประจำปีการศึกษา 2562

 1. ประธานสโมสรนิสิต            
  นาย สุพัฒน์    เจนสุขสถิตไพศาล                                                                    
 2. รองประธานฯสาขากายภาพบำบัด             
  นาย ณัฐวัสส์    มีสบาย                                                                        
 3. รองประธานฯสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
  นางสาว ทิพปภา  ศิริวาส                         
 4. เลขานุการ
  นางสาว สาวิตรี   เชื้อทอง                       
 5. เหรัญญิก
  นางสาว จิณัฐตรา อู่ทรัพย์                                                                         
 6. ฝ่ายเอกสาร
  นางสาว อริสรา  สอาดรักษ์                                                             
 7. ฝ่ายสถานที่
  นางสาว เมธาพร   สุวรรณกลาง                                                              
 8. ฝ่ายสวัสดิการและกีฬา
  นางสาว วีรยา   โนนอินทร์                                                                    
 9. ฝ่ายโสตและประชาสัมพันธ์
  นาย วิธวินท์   โซวเจริญสุข                                                                  
 10. ฝ่ายวิชาการ
  นางสาว เกวลี  เจริญพานิชยิ่ง                                                                           
 11. ฝ่ายพัสดุ
  นางสาว ขวัญจิรา อ่อนละม่อม                                                                       
 12. ฝ่ายศิลป์
  นางสาว ปนัดดา   สุธีสุนทรกุล                                                                                 
 13. ฝ่ายพยาบาล
  นางสาว พีรญา บัวเอี่ยม                                                                            
 14. ประสานงานสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2
  นาย อนุธัช   พัฒนภักดี                                                               
 15. ประสานงานสาขาส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 2
  นางสาว สุธาสินี  ทองกล่ำ    

รายชื่อกรรมการสภานิสิต

        นาย ณรงค์กร บุญกิตติพร      

ช่องทางติดต่อสโมสรนิสิต

Facebook : สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Instagram : @pthpdiary  , @smopt.swu