คณะกรรมการสโมสร

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ประจำปี  2558

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา  จินเดหวา
  2. อาจารย์สุวัฒน์  จิตรดำรงค์
  3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  อยู่ยงสะถิต

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต  ประจำปีการศึกษา 2558

1.    นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย        ประธานสโมสรนิสิต
1.    นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย        ประธานสโมสรนิสิต
2.    นางสาวลักษิกา หวังธำรง        รองประธานสโมสรนิสิต
3.    นางสาวศิริรัตน์ ทินบุตร            รองประธานสโมสรนิสิต
4.    นางสาวชลาลัย  ทิพย์สันเทียะ     กรรมการและเหรัญญิก
5.    นางสาววราพร งามพฤฒิกร        กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
6.    นายฉัตรชัย  จีนจร             กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
7.    นางสาวณัฐธิดา คุณศาลประสิทธิ์    กรรมการฝ่ายวิชาการ
8.    นางสาวพัทธ์ธีรา แสงมณี        กรรมการฝ่ายเอกสาร
9.    นางสาวสิริลักษณ์ วิไลลักษณ์        กรรมการฝ่ายพัสดุ
10.  นางสาวศิริประภา ฮาดสม        กรรมการฝ่ายกีฬา
11.  นางสาวอาทิมา ชูวิจิตร            กรรมการฝ่ายสถานที่
12.  นายพงศธร  สุขแสงเปล่ง        กรรมการฝ่ายพยาบาล
13.  นายพชร  ยอดบริบูรณ์            กรรมการฝ่ายประสานงาน
14.  นางสาวธันยพร  แสงแก้ว        กรรมการฝ่ายประสานงาน
15.  นางสาวสิริมา ช่อชูศรี            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16.  นายมนัสวี สามสี                กรรมการฝ่ายศิลป์
17.  นายธนากร จิ๋วเจริญ            กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
18.  นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรม    กรรมการฝ่ายเลขานุการ

นิสิตผู้แทนคณะที่มิได้เป็นกรรมการสโมสรนิสิต

คนที่ 1 คือ  นางสาวทิพย์ธัญญา   นิ่มอนงค์
คนที่ 2 คือ  นายสาธนี   ตัณฑวิทยากุล