กิจกรรม

กิจกรรม

( เปิดรับสมัคร ) คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรม...
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ณ ห้องอัญมณี...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia" ระหว่างวันที่ 14 - 15...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 วิทยากรโดย Dagmar Pavluํ (...
[เปิดรับสมัคร] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 ณ...
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425...
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0206 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) อัตราเงินเดือน 17,...
รายวิชา HP242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning...
[เปิดรับสมัคร] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ระหว่างวันที่28 - 29 มีนาคม 2561 ณ...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด หัวข้อ“...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
[โครงการอบรม บริการวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Appliacation of taping techniques and management for knee pain...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
[ระเบียบการ] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก SWU #TCAS61 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน) คณะกายภาพบำบัด เปิดรับ 2 โครงการ - โครงการนักกีฬา -...
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ...
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักงานคณบดี และอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมโครงการปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์)...

Pages