กิจกรรม

กิจกรรม

บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางกายภาพบำบัด ของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 31 ประจำเดือนเมษายน 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจจรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถนิสิตสู่ความเป็นสากล ตลอดเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการได้แก่ 1....
[My class] สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “human body system and health promotion”...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 ช่วงที่ 2 25-26 เมษายน 2561...
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24-26 เมษายน 2561 "...
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ฟังบรรยาย หัวข้อ "...
ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร คณะกายภาพบำบัด มศว - หลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://online.fliphtml5.com/bbri/mmxg/ - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา http://...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS...
ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24 เมษายน 2561 (เฉพาะ CI) 6.8 คะแนน และ 25-26...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561...
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบActive Learning 1. นิสิตได้รับการบรรยายในหัวข้อระบาดวิทยา พร้อมกับอ่านเอกสารประกอบการสอน 2....

Pages