กิจกรรม

กิจกรรม

บรรยากาศการเรียนในรายวิชา กบ 342 กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอน หัวข้อ Physical therapy in pediatric: integrated practice...
รายวิชา clinical exercise physiology ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ exercise in metabolic disease นิสิตปริญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทำ workshop ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์...
วันที่ 14 กันยายน 2559 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (กิจกรรมสำหรับนิสิต)...
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สภ 122 การแพทย์ทางเลือกและการรักษาเสริม ของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้มีการสอนการทำลูกประคบ โดยกิจกรรมได้นำผ้าไทยมาใช้ในการห่อลูกประคบ...
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคล...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และอาจารย์...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท นายแพทย์ชิษณุ พันธ์ุเจริญ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสำนึกรู้คุุณค่า กตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการทำบุญ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ ผศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์...
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน รู้จักคณาจารย์ บุคลากร...
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขากายภาพบำบัด โดย อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผศ.ดร...
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์บัณฑิตศึกษา...
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา...
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อธิการบดี...
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข...

Pages