กิจกรรม

กิจกรรม

PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 43 ประจำเดือนเมษายน 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี และ อ.ปิยนุช ยอดสมสวย...
ปฏิทินการศึกษา "ระดับปริญญาตรี" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูปฏิทินการศึกษาปี 2561 ได้ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตส่งเสริมสุขภาพตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีการบรรยายหัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 จัดการเรียนการสอนที่...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด และ สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้...
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นิสิตชั้นปี 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี จัดโครงการ “กินอย่างไรให้ชาววังปลาไหลสุขภาพดี”...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง"กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย" (Palliative care for physical therapy)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) ณ...
วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
วันที่ 17 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โดยมี Mr.Craig Morrison และ Mr.Micheal Welch จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา...
ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะกายภาพบำบัดทุกท่าน เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ #TCAS62 ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562 รับทั้งหมด 110 ที่นั่ง / 2 สาขาวิชา...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด" วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ...
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in...

Pages