กิจกรรม

กิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Manual Therapy in Sports” วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint” ช่วงที่ 1 (20-21 มีนาคม 2559) ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร...
เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม...
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ห้องประชุม 609...
ขอเชิญ นักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ของคณะสหเวชศาสตร์ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1.โรงพยาบาลนครนายก 2.โรงพยาบาลบ้านนา 3.โรงพยาบาลปากพลี 4....
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy”...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยและสร้างกลุ่มวิจัย ให้กับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดให้บริการ นอกเวลาราชการเพิ่มเติม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00...
1. การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (ZNRCT-NRF) ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...
ประกาศรายชื่อและสถานะการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
คณะสหเวชศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สาขากายภาพบำบัด ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข" และ...
ประกาศรายชื่อ และสถานะการลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint วันที่ 23-25 มีนาคม 2559...
[ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา] โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2558 >>แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5...
"รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 3 อัตรา " สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง...

Pages