กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นิสิต สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายสันติรุจ ไชยหิรัญการ น.ส.สุดารัตน์ แซ่เตียว น.ส.อรยา ฉั่วเจริญ และ น.ส.สวรรยา ลิ้มสุวรรณ...
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน 2....
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง **หมายเหตุ...
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” ให้กับนักกายภาพบำบัดจากสถาบันต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน...
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ได้ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่เพื่อให้การแนะนำ ส่งเสริม และป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคไม่ติดต่อ เช่น ภาวะ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 44 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล...
[ เหลือเวลาเปิดรับสมัครอีก 17 วัน !! ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562...
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia วันที่ 27...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนากำหนดประเด็นการวิจัยบูรณาการ 2 ศาสตร์ ระหว่างกายภาพบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช...
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ...
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 โดยมีการให้โอวาทจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชันกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 สาขากายภาพบำบัด รับ 70 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ...

Pages