กิจกรรม

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม...
รายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้จัดให้นิสิตทำกิจกรรมโครงการบริการวิชาการขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ของอ.องครักษ์ จ.นครนายก...
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical Resoning and Integrated Multitechniques for knee joint เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี ที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว เป็นกรรมการสอบ และได้รับความร่วมมือจากนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่...
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair ณ บริเวณชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด ภายในงานได้จัดนิทรรศการ Cross-...
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการปีการศึกษา 2559...
28 เมษายน 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปี 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารและตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่ม ณ...
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษในกิจกรรม "Speech Contest" ในหัวข้อ Does study abroad better than study in Thailand?...
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม QD Clinic : QD คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “...
คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม ร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดการประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม "ASEAN Singing Contest" เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกายภาพบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Vincent James...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับ อสม. ตำบลคลองใหญ่ ณ คณะกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับชาวบ้าน และผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านสวนแสนสุข จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนผดุงอิสลาม จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร...
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ตามนโยบายการเยี่ยมชมคณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายใน...
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนิสิตสาขาส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมจัดโครงการ Save Drugs Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปอดภัยไว้ก่อน ณ โรงเรียนคริสตสังเคราะห์ จ....
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 , 20 , 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์...

Pages