กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับการเข้าเยี่ยมชมในส่วนของสาขากายภาพบำบัด และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Assessment and treatment of cervical spine โดยวิทยากรจาก...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ....
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...
เมื่อวันที่12-13 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับสภากายภาพบำบัด จัดประชุมมาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ....
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 บริเวณลานด้านหน้าคณะกายภาพบำบัด...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล...
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมพิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการส่งเสริมการจัดกลุ่มวิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 318 อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทั้งสาขากายภาพบำบัด และ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก...
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “วางแผนอย่างไรให้ทะลุเป้า...อย่างมีส่วนร่วม” ณ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" กำหนดจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว และวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม...
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการ...
รายวิชา กบ 505 การปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์...

Pages