กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้...
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนา จ.นครนายก และสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 และ 15 มิถุนายน 2560 ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์...
นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว คว้า 7 รางวัล งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร"...
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร" นำโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา...
เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม...
รายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน ของนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้จัดให้นิสิตทำกิจกรรมโครงการบริการวิชาการขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ของอ.องครักษ์ จ.นครนายก...
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical Resoning and Integrated Multitechniques for knee joint เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560...
เมื่อวันที่15 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Intensive physical therapy management...
นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี ที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว เป็นกรรมการสอบ และได้รับความร่วมมือจากนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่...
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair ณ บริเวณชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด ภายในงานได้จัดนิทรรศการ Cross-...
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการปีการศึกษา 2559...
28 เมษายน 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปี 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารและตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่ม ณ...
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษในกิจกรรม "Speech Contest" ในหัวข้อ Does study abroad better than study in Thailand?...
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม QD Clinic : QD คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “...
คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม ร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดการประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม "ASEAN Singing Contest" เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกายภาพบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Vincent James...

Pages