กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคล...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และอาจารย์...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท นายแพทย์ชิษณุ พันธ์ุเจริญ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสำนึกรู้คุุณค่า กตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการทำบุญ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ ผศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์...
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน รู้จักคณาจารย์ บุคลากร...
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขากายภาพบำบัด โดย อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผศ.ดร...
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์บัณฑิตศึกษา...
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา...
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อธิการบดี...
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข...
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559...
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ให้กับนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และ...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (วันซ้อมใหญ่ 6 มิถุนายน 2559) ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ คณะ สหเวชศาสตร์ มศว (องครักษ์) ห้องประชุมใหญ่ 233 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. เริ่มฝึกซ้อม 09.00 - 12.00 น.
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ...
คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ช่วงที่ 1 สำหรับ CI ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และ ช่วงที่ 2 สำหรับนักกายภาพบำบัด อาจารย์...

Pages