กิจกรรม

บรรยากาศการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปี 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560 ครบรอบ 24 ปี นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
คณะนักกายภาพบำบัดจาก Your Physio ประเทศมาเลเชีย เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิก และชมการนำเสนอความรู้ของนิสิตบัณฑิตศึกษา...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
การฝึกงานของนิสิตแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์ University of Santo Tomas ร่วมกับ นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 และอาคารคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหาร...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น...
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์คณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้...
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย...
คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนา จ.นครนายก และสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 และ 15 มิถุนายน 2560 ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์...
นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว คว้า 7 รางวัล งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร"...
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร" นำโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา...

Pages