กิจกรรม

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น...
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ โดยมีการประชุม...
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สโมสรนิิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์...
คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งได้จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 - 29...
นางสาวศุภิสรา เตชะ และนางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 ผ่านการอบรม “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (รุ่นที่2)”...
ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Hong Kong Polytechnic University
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะกายภาพบำบัด เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานบริการวิชาการ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 12.30-15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
บรรยากาศการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปี 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560 ครบรอบ 24 ปี นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
คณะนักกายภาพบำบัดจาก Your Physio ประเทศมาเลเชีย เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิก และชมการนำเสนอความรู้ของนิสิตบัณฑิตศึกษา...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
การฝึกงานของนิสิตแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์ University of Santo Tomas ร่วมกับ นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 และอาคารคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้รับการต้อนรับ จากผู้บริหาร...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น...
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์คณะกายภาพบำบัด...

Pages