กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" กำหนดจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว และวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม...
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการ...
รายวิชา กบ 505 การปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์...
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีการแจกพิมเสนน้ำ การให้บริการทางกายภาพบำบัด นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการเตรียมความรู้นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว วิทยากรโดย Assistant Professor...
กิจกรรมเปิดบ้าน มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม workshop ที่ตึกกายวิภาคศาสตร์ชั้น 7 ขอขอบคุณ อาจารย์ นิสิต...
การเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ของนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2:
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
บรรยากาศการเรียนในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 นิสิตมีการฝึกปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูล 43...
นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย Universiti Kebangsaan Malaysia มาร่วมเรียนฝึกปฏิบัติกับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 วิชากายภาพบำบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด...
บรรยากาศการเรียนในรายวิชา กบ 342 กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอน หัวข้อ Physical therapy in pediatric: integrated practice...
รายวิชา clinical exercise physiology ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ exercise in metabolic disease นิสิตปริญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทำ workshop ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์...
วันที่ 14 กันยายน 2559 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (กิจกรรมสำหรับนิสิต)...
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สภ 122 การแพทย์ทางเลือกและการรักษาเสริม ของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้มีการสอนการทำลูกประคบ โดยกิจกรรมได้นำผ้าไทยมาใช้ในการห่อลูกประคบ...

Pages