กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร...
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 1. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)...
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม ครั้งที่ 2...
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง...
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรม...
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ณ ห้องอัญมณี...
รายวิชา HP242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด หัวข้อ“...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ...
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักงานคณบดี และอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมโครงการปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์)...
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ ของคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation ให้กับนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ...
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข" ปีที่ 3 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017 งานเปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากยอดลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 4 หมื่นคน...
บรรยากาศรายวิชา ปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ซึ่งรายวิชานี้มีจุดเด่นที่เน้นให้นิสิตเกิดองค์ความรู้ในรูปแบบ evidence-based practice...

Pages