กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร โดยมี Prof.Marco Pang จาก Department of...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม...
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรม R2R หัวข้อ "เส้นทางสู่ความก้าวหน้า : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา...
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขากายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP Health Innovations กิจกรรมที่ 5...
บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางกายภาพบำบัด ของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจจรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถนิสิตสู่ความเป็นสากล ตลอดเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการได้แก่ 1....
[My class] สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “human body system and health promotion”...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561...
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบActive Learning 1. นิสิตได้รับการบรรยายในหัวข้อระบาดวิทยา พร้อมกับอ่านเอกสารประกอบการสอน 2....
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี Mr. Craig Morrison อาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 จัดนิทรรศการพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สภ 431 จรรยาบรรณ...
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา (วันที่ 14 มีนาคม 2561) ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "...

Pages