กิจกรรม

กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability" เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ...
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ โครงการเสริมทักษะการนำเสนอ Oral presentation และ Public speaking...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในนิสิต...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia" เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร โดยมี Prof.Marco Pang จาก Department of...
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม...
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรม R2R หัวข้อ "เส้นทางสู่ความก้าวหน้า : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา...
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขากายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP Health Innovations กิจกรรมที่ 5...
บรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาการวิจัยทางกายภาพบำบัด ของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจจรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถนิสิตสู่ความเป็นสากล ตลอดเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการได้แก่ 1....
[My class] สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “human body system and health promotion”...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS...

Pages