กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561...
บรรยากาศการเรียนการสอนแบบActive Learning 1. นิสิตได้รับการบรรยายในหัวข้อระบาดวิทยา พร้อมกับอ่านเอกสารประกอบการสอน 2....
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี Mr. Craig Morrison อาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 จัดนิทรรศการพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สภ 431 จรรยาบรรณ...
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา (วันที่ 14 มีนาคม 2561) ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร...
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 1. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)...
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม ครั้งที่ 2...
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง...
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรม...
เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ณ ห้องอัญมณี...
รายวิชา HP242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด หัวข้อ“...

Pages