กิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
คณะนักศึกษา และอาจารย์จาก Singapore institute of technology ประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดกับนิสิตคณะกายภาพบำบัด และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์แทน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder ให้กับนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิจัยคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวข้อ Design thinking...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมีการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ชีวีห่างไกลโรค การยืดกล้ามเนื้อคอ...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” ให้กับนักกายภาพบำบัดจากสถาบันต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ...
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ได้ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่เพื่อให้การแนะนำ ส่งเสริม และป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคไม่ติดต่อ เช่น ภาวะ...
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนากำหนดประเด็นการวิจัยบูรณาการ 2 ศาสตร์ ระหว่างกายภาพบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช...
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 โดยมีการให้โอวาทจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี และ อ.ปิยนุช ยอดสมสวย...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด และ สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้...
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นิสิตชั้นปี 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี จัดโครงการ “กินอย่างไรให้ชาววังปลาไหลสุขภาพดี”...

Pages