กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวามคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สีสันแห่งความสุข ท้องทุ่งองครักษ์ 2559"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกภายภาพบำบัด 1 เรื่อง “เทคนิคการยึดตรึงด้วยผ้าเทป (...
เมื่อวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย Prof.Marco Pang และ Prof.Shirley Ngai จาก Hong...
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2015 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ ซึ่งมีกิจกรรมรักษ์น้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ กิจกรรมทำกระทง (ฟรี)...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย Professor Ali Imron และผู้แทนหลักสูตรจาก...
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ที่มีต่อครู อาจารย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต อาจารย์...
องค์กรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการ “Save Drug Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปลอดภัยไว้ก่อน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ จ....
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment” ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ :...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด
"โครงการเชื่อมสายใยเพื่อน้องใหม่ จากใจพี่สหเวชฯ" ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว (องครักษ์)
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะการสื่อสารที่ดี และรักษ์มารยาทไทยให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด...
โครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

Pages