กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (วันซ้อมใหญ่ 6 มิถุนายน 2559) ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ คณะ สหเวชศาสตร์ มศว (องครักษ์) ห้องประชุมใหญ่ 233 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. เริ่มฝึกซ้อม 09.00 - 12.00 น.
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ...
คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ช่วงที่ 1 สำหรับ CI ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และ ช่วงที่ 2 สำหรับนักกายภาพบำบัด อาจารย์...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขาวิชากายภาพบําบัด และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4...
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) ให้กับ Clinical...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 วิทยากรโดย Associate...
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ คณะสหเวชศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรดน้ำดำหัว ณ บริเวณโถงชั้น 1...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint ช่วงที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6...
เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม...
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ห้องประชุม 609...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy”...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยและสร้างกลุ่มวิจัย ให้กับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ...
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข" และ...
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โครงการ Knowledge Management (KM) วิชาชีพกายภาพบำบัด โดยคณาจารย์ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการกายภาพบำบัดเบื้องต้นเพื่อดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
คณะสหเวชศาสตร์จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางของคณะสหเวชศษสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง...

Pages