กิจกรรม

กิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ-ทักษะการสื่อสารที่ดี และรักษ์มารยาทไทยให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด...
โครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

Pages