กิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2559 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (กิจกรรมสำหรับนิสิต)...
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สภ 122 การแพทย์ทางเลือกและการรักษาเสริม ของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้มีการสอนการทำลูกประคบ โดยกิจกรรมได้นำผ้าไทยมาใช้ในการห่อลูกประคบ...
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคล...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และอาจารย์...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท นายแพทย์ชิษณุ พันธ์ุเจริญ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสำนึกรู้คุุณค่า กตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการทำบุญ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ ผศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์...
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน รู้จักคณาจารย์ บุคลากร...
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขากายภาพบำบัด โดย อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผศ.ดร...
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์บัณฑิตศึกษา...
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา...
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อธิการบดี...
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข...
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559...
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ให้กับนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และ...

Pages