กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ห้องประชุม 609...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy”...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยและสร้างกลุ่มวิจัย ให้กับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ...
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข" และ...
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โครงการ Knowledge Management (KM) วิชาชีพกายภาพบำบัด โดยคณาจารย์ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการกายภาพบำบัดเบื้องต้นเพื่อดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
คณะสหเวชศาสตร์จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางของคณะสหเวชศษสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง...
เมื่อวันที่ 23 ธันวามคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สีสันแห่งความสุข ท้องทุ่งองครักษ์ 2559"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกภายภาพบำบัด 1 เรื่อง “เทคนิคการยึดตรึงด้วยผ้าเทป (...
เมื่อวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย Prof.Marco Pang และ Prof.Shirley Ngai จาก Hong...
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2015 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ ซึ่งมีกิจกรรมรักษ์น้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ กิจกรรมทำกระทง (ฟรี)...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย Professor Ali Imron และผู้แทนหลักสูตรจาก...
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ที่มีต่อครู อาจารย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต อาจารย์...

Pages