กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมพิธีเปิด โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการส่งเสริมการจัดกลุ่มวิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 318 อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทั้งสาขากายภาพบำบัด และ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก...
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “วางแผนอย่างไรให้ทะลุเป้า...อย่างมีส่วนร่วม” ณ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" กำหนดจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว และวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม...
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการ...
รายวิชา กบ 505 การปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตมีการค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์...
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีการแจกพิมเสนน้ำ การให้บริการทางกายภาพบำบัด นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการเตรียมความรู้นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว วิทยากรโดย Assistant Professor...
กิจกรรมเปิดบ้าน มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม workshop ที่ตึกกายวิภาคศาสตร์ชั้น 7 ขอขอบคุณ อาจารย์ นิสิต...
การเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ของนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2:
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
บรรยากาศการเรียนในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 นิสิตมีการฝึกปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูล 43...
นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย Universiti Kebangsaan Malaysia มาร่วมเรียนฝึกปฏิบัติกับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 วิชากายภาพบำบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด...
บรรยากาศการเรียนในรายวิชา กบ 342 กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอน หัวข้อ Physical therapy in pediatric: integrated practice...
รายวิชา clinical exercise physiology ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ exercise in metabolic disease นิสิตปริญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทำ workshop ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์...

Pages