กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดการประกวดร้องเพลงสากลในกิจกรรม "ASEAN Singing Contest" เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะกายภาพบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Vincent James...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับ อสม. ตำบลคลองใหญ่ ณ คณะกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับชาวบ้าน และผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านสวนแสนสุข จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนผดุงอิสลาม จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร...
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ตามนโยบายการเยี่ยมชมคณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายใน...
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนิสิตสาขาส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมจัดโครงการ Save Drugs Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปอดภัยไว้ก่อน ณ โรงเรียนคริสตสังเคราะห์ จ....
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 , 20 , 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic...
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับการเข้าเยี่ยมชมในส่วนของสาขากายภาพบำบัด และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Assessment and treatment of cervical spine โดยวิทยากรจาก...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ....
เมื่อวันที่19 – 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ณ...
เมื่อวันที่12-13 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับสภากายภาพบำบัด จัดประชุมมาตรฐานการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา ต.พระอาจารย์ อ....
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 บริเวณลานด้านหน้าคณะกายภาพบำบัด...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม...

Pages