กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน รู้จักคณาจารย์ บุคลากร...
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขากายภาพบำบัด โดย อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผศ.ดร...
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์บัณฑิตศึกษา...
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา...
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อธิการบดี...
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข...
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559...
คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ให้กับนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และ...
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (วันซ้อมใหญ่ 6 มิถุนายน 2559) ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ คณะ สหเวชศาสตร์ มศว (องครักษ์) ห้องประชุมใหญ่ 233 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น. เริ่มฝึกซ้อม 09.00 - 12.00 น.
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ...
คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ช่วงที่ 1 สำหรับ CI ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และ ช่วงที่ 2 สำหรับนักกายภาพบำบัด อาจารย์...
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขาวิชากายภาพบําบัด และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4...
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) ให้กับ Clinical...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 วิทยากรโดย Associate...
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ คณะสหเวชศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรดน้ำดำหัว ณ บริเวณโถงชั้น 1...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint ช่วงที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6...
เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม...

Pages