กิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ...
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 บุคลากรสำนักงานคณบดี และอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมโครงการปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว 2561 (กิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์)...
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ ของคณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation ให้กับนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ...
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข" ปีที่ 3 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017 งานเปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากยอดลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 4 หมื่นคน...
บรรยากาศรายวิชา ปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตระดับปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด ซึ่งรายวิชานี้มีจุดเด่นที่เน้นให้นิสิตเกิดองค์ความรู้ในรูปแบบ evidence-based practice...
ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น...
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ โดยมีการประชุม...
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สโมสรนิิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์...
คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งได้จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 - 29...
นางสาวศุภิสรา เตชะ และนางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 ผ่านการอบรม “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (รุ่นที่2)”...
ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะกายภาพบำบัด มศว และ Hong Kong Polytechnic University
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะกายภาพบำบัด เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานบริการวิชาการ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 12.30-15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
บรรยากาศการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางสุขภาพ ของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปี 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560 ครบรอบ 24 ปี นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
คณะนักกายภาพบำบัดจาก Your Physio ประเทศมาเลเชีย เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะกายภาพบำบัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิก และชมการนำเสนอความรู้ของนิสิตบัณฑิตศึกษา...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
การฝึกงานของนิสิตแลกเปลี่ยนจากฟิลิปปินส์ University of Santo Tomas ร่วมกับ นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 4 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส สภากาชาดไทย

Pages