กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขาวิชากายภาพบําบัด และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4...
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) ให้กับ Clinical...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 วิทยากรโดย Associate...
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ คณะสหเวชศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรดน้ำดำหัว ณ บริเวณโถงชั้น 1...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint ช่วงที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6...
เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม...
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ห้องประชุม 609...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy”...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยและสร้างกลุ่มวิจัย ให้กับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ...
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข" และ...
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โครงการ Knowledge Management (KM) วิชาชีพกายภาพบำบัด โดยคณาจารย์ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการกายภาพบำบัดเบื้องต้นเพื่อดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
คณะสหเวชศาสตร์จัดสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางของคณะสหเวชศษสตร์ในด้านที่เกี่ยวข้อง...
เมื่อวันที่ 23 ธันวามคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "สีสันแห่งความสุข ท้องทุ่งองครักษ์ 2559"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มศว จัดโครงการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกภายภาพบำบัด 1 เรื่อง “เทคนิคการยึดตรึงด้วยผ้าเทป (...
เมื่อวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย Prof.Marco Pang และ Prof.Shirley Ngai จาก Hong...

Pages