กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีการแจกพิมเสนน้ำ การให้บริการทางกายภาพบำบัด นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการเตรียมความรู้นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว วิทยากรโดย Assistant Professor...
กิจกรรมเปิดบ้าน มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม workshop ที่ตึกกายวิภาคศาสตร์ชั้น 7 ขอขอบคุณ อาจารย์ นิสิต...
การเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ของนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2:
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
บรรยากาศการเรียนในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 นิสิตมีการฝึกปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูล 43...
นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย Universiti Kebangsaan Malaysia มาร่วมเรียนฝึกปฏิบัติกับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 วิชากายภาพบำบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด...
บรรยากาศการเรียนในรายวิชา กบ 342 กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอน หัวข้อ Physical therapy in pediatric: integrated practice...
รายวิชา clinical exercise physiology ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ exercise in metabolic disease นิสิตปริญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทำ workshop ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์...
วันที่ 14 กันยายน 2559 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (กิจกรรมสำหรับนิสิต)...
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สภ 122 การแพทย์ทางเลือกและการรักษาเสริม ของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้มีการสอนการทำลูกประคบ โดยกิจกรรมได้นำผ้าไทยมาใช้ในการห่อลูกประคบ...
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคล...
คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และอาจารย์...
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท นายแพทย์ชิษณุ พันธ์ุเจริญ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสำนึกรู้คุุณค่า กตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการทำบุญ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ ผศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์...

Pages