กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์แทน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder ให้กับนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิจัยคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวข้อ Design thinking...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมีการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ชีวีห่างไกลโรค การยืดกล้ามเนื้อคอ...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” ให้กับนักกายภาพบำบัดจากสถาบันต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ...
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ได้ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่เพื่อให้การแนะนำ ส่งเสริม และป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคไม่ติดต่อ เช่น ภาวะ...
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนากำหนดประเด็นการวิจัยบูรณาการ 2 ศาสตร์ ระหว่างกายภาพบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช...
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 โดยมีการให้โอวาทจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี และ อ.ปิยนุช ยอดสมสวย...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด และ สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้...
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นิสิตชั้นปี 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี จัดโครงการ “กินอย่างไรให้ชาววังปลาไหลสุขภาพดี”...
วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
วันที่ 17 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โดยมี Mr.Craig Morrison และ Mr.Micheal Welch จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา...

Pages