กิจกรรม

SWU OPEN HOUSE 2019 22 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ของบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะกายภาพบำบัด
การเคลื่อนไหวข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เหมาะสม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่นักกายภาพบำบัดจะได้ใช้ทั้งการตรวจประเมินร่างกายและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด.......
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา สภ453...
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
กรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี...
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์...
บรรยากาศการเรียนวิชา ระบบร่างกายมนุษย์ ในนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์และการทำงานของระบบต่าง ๆ...
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัด...
การนำเสนอรายงานผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษากายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และนิสิตกายภาพบำบัด มศว ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2562" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด และ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 โดยมีหัวข้อการบรรยายและกิจกรรม :...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินสำรวจเส้นทางหนีไฟคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.สุวัฒน์ จิตรดำรงค์...
วันที่ 16 ส.ค.62 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับเกียรติจาก Archelle Jane Callejo,PTRP, MSPH, RPT อาจารย์จาก University of Tomas Collage of Rehabilitation Sciences, Department of...
เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...

Pages