กิจกรรม

กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” ให้กับนักกายภาพบำบัดจากสถาบันต่าง ๆ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ...
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ได้ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดเคลื่อนที่เพื่อให้การแนะนำ ส่งเสริม และป้องกันอาการบาดเจ็บจากโรคไม่ติดต่อ เช่น ภาวะ...
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนากำหนดประเด็นการวิจัยบูรณาการ 2 ศาสตร์ ระหว่างกายภาพบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562...
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช...
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 โดยมีการให้โอวาทจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี และ อ.ปิยนุช ยอดสมสวย...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด และ สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้...
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นิสิตชั้นปี 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี จัดโครงการ “กินอย่างไรให้ชาววังปลาไหลสุขภาพดี”...
วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
วันที่ 17 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โดยมี Mr.Craig Morrison และ Mr.Micheal Welch จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา...
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems” ให้กับนักกายภาพำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 14...
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม...
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อ "...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"...
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” กิจกรรม 1 สร้างหลักสูตรเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ณ...

Pages