กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ...
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช...
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ...
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU OPEN HOUSE คณะกายภาพบำบัด วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาพถ่าย งานประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด นภวัชร์ เฉลยสุข
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมคณะจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์...
วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบ 27 ปี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น.ส.อริยา พุ่มพวง...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2563" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
19 สิงหาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด เพื่อสำรวจเส้นทางหนีไฟภายในคณะ นำโดย...
11 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live...
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group...

Pages