กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 สองหาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกาย...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายจุดประกายความฝัน สร้างสรรค์งานสุขภาพ ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting วิทยกรโดย 1....
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564...
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Zoom meeting เวลา 09.00 - 12.00 น....
วันที่ 31 ก.ค.2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา (รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดย อ.ปิยนุช ยอดสมสวย อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ"(Design Thinking ด้านผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online...
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กภ.ชุติมา...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง การวิเคราะห์ SWOT “เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจ แผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ของคณะกายภาพบำบัด”...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้กับอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ” รูปแบบ Online ผ่าน SWU Moodle และ สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Application Zoom...
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการ"จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ" รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “...
The fouth-year student participated an international conference "Empower 2021: Combating non-communicable diseases towards healthy ageing" on 2-3 June 2021. Two academic staffs...
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 รูปแบบ Online ถ่ายทอดสดผ่านระบบ...
คณาจารย์และบุคลากร คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมเป็นอาสาสมัครในการคัดกรองผู้รับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาพ : ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน (...
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ดำเนินการจัดโครงการคลินิกวิจัย (ครั้งที่ 1) แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom...
The 10th Inter-Institute Physical Therapy Symposium 29 May 2021. A conference organized by institutions producing physical therapists. All fourth-year students presented their...
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders” เมื่อวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle...
เมื่อวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก รูปแบบ Online ผ่านระบบ SWU Moodle...

Pages