กิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live...
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group...
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดปฐมนิเทศ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-3 และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2-4...
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” (ช่วงที่ 2)...
New normal ในการเรียนการสอนของ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดเทอมใหม่นี้ คณะกายภาพบำบัดจัดการเรียนการสอน สอดรับนโยบาย New normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ...
คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2...
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” (ช่วงที่ 1) ให้กับนักกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
My​ Class รายวิชา​: การจัดการความรู้​ด้านสุขภาพ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม​: การแลกเปลี่ยน​ความรู้​และประสบการณ์​ด้วยรูปแบบ World​ Cafe กิจกรรมนี้นิสิตได้ตั้งประเด็น 3 หัวข้อ...
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว และ อาจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน เข้าร่วมกิจกรรม Journal club ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยพลาสมา ของ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร จึงได้มีกิจกรรม...
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม...
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการหายใจ...
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ และพิธีมอบเสื้อกาวน์...
วันที่31 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม วัดความดัน และ ฝึกสอนท่าออกกำลังกาย...
15 มกราคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการด้านวิจัย คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัด...

Pages