กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุค Thailand 4.0 ณ บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ...
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ณ ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ที่ได้เห็นถึงศักยภาพของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ และสาขากายภาพบำบัด มศว โดยมอบโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 4...
วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด กล่าวเปิดงานและให้โอวาทเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ...
กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการวิจัยนานาชาติ “The first research exchange online conference” กับ นิสิตและอาจารย์บัณฑิตศึกษา กายภาพบำบัด
ในโอกาสที่นิสิตกายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคนแล้ว คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณอาจารย์ CI ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
วันที่ 3 มีนาคม 2564 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท...
คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุอำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ...
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (SMTP) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช...
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ...
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU OPEN HOUSE คณะกายภาพบำบัด วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาพถ่าย งานประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด นภวัชร์ เฉลยสุข
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ...

Pages