กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม วัดความดัน และ ฝึกสอนท่าออกกำลังกาย...
15 มกราคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการด้านวิจัย คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ช่างน้ำหนัก วัดความดัน...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร...
วันที่ 2 มกราคม 2563 คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว นำโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด...
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตสากล : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี Prof. Marco Pang จาก Department...
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความผูกพัน ปันความสุข เพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดี ปันความสุขให้แก่กันภายในองค์กร โดยมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ...
เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย...
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยเวช...
คณบดีคณะกายภาพบำบัดเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษ...
คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการ MARKET EDUCATION GUIDE S.B.W. 2019 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย...
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
SWU OPEN HOUSE 2019 22 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ของบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะกายภาพบำบัด
การเคลื่อนไหวข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เหมาะสม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่นักกายภาพบำบัดจะได้ใช้ทั้งการตรวจประเมินร่างกายและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด.......
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา สภ453...
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...

Pages