กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี และ อ.ปิยนุช ยอดสมสวย...
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด และ สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้...
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นิสิตชั้นปี 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี จัดโครงการ “กินอย่างไรให้ชาววังปลาไหลสุขภาพดี”...
วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด
วันที่ 17 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ โดยมี Mr.Craig Morrison และ Mr.Micheal Welch จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา...
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems” ให้กับนักกายภาพำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 14...
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม...
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรมอภิปรายในหัวข้อ "...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"...
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” กิจกรรม 1 สร้างหลักสูตรเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ณ...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว ได้ต้อนรับคณะวิทยากรจาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"...
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"...
วันที่ 28 มกราคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"...
25 มกราคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศวได้จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Exercise stress test: practical and precaution for physical therapy” ให้กับนักกายภาพบำบัดจากสถาบันต่าง ๆ โดยมี พญ...

Pages