กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ"(Design Thinking ด้านผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online...
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กภ.ชุติมา...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง การวิเคราะห์ SWOT “เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจ แผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ของคณะกายภาพบำบัด”...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้กับอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ” รูปแบบ Online ผ่าน SWU Moodle และ สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Application Zoom...
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการ"จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ" รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “...
The fouth-year student participated an international conference "Empower 2021: Combating non-communicable diseases towards healthy ageing" on 2-3 June 2021. Two academic staffs...
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 รูปแบบ Online ถ่ายทอดสดผ่านระบบ...
คณาจารย์และบุคลากร คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมเป็นอาสาสมัครในการคัดกรองผู้รับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาพ : ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน (...
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ดำเนินการจัดโครงการคลินิกวิจัย (ครั้งที่ 1) แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom...
The 10th Inter-Institute Physical Therapy Symposium 29 May 2021. A conference organized by institutions producing physical therapists. All fourth-year students presented their...
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders” เมื่อวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle...
เมื่อวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก รูปแบบ Online ผ่านระบบ SWU Moodle...
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (สายปฏิบัติการ)" รูปแบบ Online ผ่านระบบ WebEx Meeting...
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 อาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ได้ทำกิจกรรมกำหนดหัวข้อวิจัยบูรณาการสองศาสตร์ แม้ทุกคนจะ work from home ภายใต้สถานการณ์ COVID-19...
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2563 รายวิชา สภ451การวิจัยด้านสุขภาพ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2564...
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในธีม Physiotherapy Education: the regional perspective ร่วมกับวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย ไต้หวัน ฮ่องกง...
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุค Thailand 4.0 ณ บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ...
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ณ ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก...

Pages