กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง การเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี เชื้อทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย...
Update เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...
Update! รับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด รับ 4 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 5 คน...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดปฐมนิเทศ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-3 และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2-4...
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” (ช่วงที่ 2)...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน และดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
New normal ในการเรียนการสอนของ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดเทอมใหม่นี้ คณะกายภาพบำบัดจัดการเรียนการสอน สอดรับนโยบาย New normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชัน2) ประจำปีการศึกษา 2563 #ปรับจำนวนรับนิสิตเพิ่มเติม++ สาขากายภาพบำบัด รับ 25 คน...
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก, ป.โท+เอก) สาขากายภาพบำบัด - 30 มิถุนายน 2563 เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว - มีการเรียนรูปแบบ Online -...
คณะกายภาพบำบัด มศว ยกเลิกการจัดโครงการอบรม 1. A Pragmatic approach for Stroke rehabilitation: รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19มิถุนายน 2563 2. Understanding Sensory Integration: Theory and...
TCAS รอบที่ 3 [ Admission 1 ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/2563 - สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 27...
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท...
TCAS รอบที่ 3 [ รับตรงร่วมกัน ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/2563 - สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17...
คณะกายภาพบำบัด มศว “ร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”
ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2563 สมัครได้ที่ http://admission.swu...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ ทั้งหมด 3 ประเทศ...

Pages