ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

Topicsort ascending ชื่อผู้วิจัย Year Published
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทำ Timed Up and Go Test เมื่อมีการคิดคำศัพท์หรือการคำนวณตัวเลข ในผู้สูงอายุไทย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
อุบัติการณ์การบาดเจ็บของทีมนักกีฬารักบี้ประเภทผู้เล่น 15 คน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
อาการปวดและการทำงานของกล้ามเนื้อ คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบนและแขนส่วนบน ขณะใช้งาน Smartphone ในผู้หญิงอายุ 18-25 ปี ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ 2559
ระยะเวลาในการควบคุมการทรงตัวระหว่างโฟมนิวโรคอมและแอเร็กที่ใช้ในการทดสอบ Modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (mCTSIB) ในผู้สูงอายุ (Time to maintain standing balance on NeuroCom and AIREX foams during the Modified Clinical Test of Sen อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 2560
ระยะเท้าเหนือสิ่งกีดขวางและมุมข้อต่อร่างกายขณะเดินใส่รองเท้าส้นสูงก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม 2558
ผลทันทีของการนวด การออกกำลังกายแบบ Buerger-Allen และแบบมีการลงน้ำหนักที่เท้าต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย และอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้าในคนหนุ่มสาว Immediate effects of massage, Buerger-Allen exercise and weight bearing exercise on peripheral blood flow and ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 2559
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่อฝึกการทรงท่าต่อความสามารถในการทรงท่าในผู้สูงอายุไทยเพศหญิงที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่างกัน: การศึกษานำร่อง. ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
ผลของความตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กต่อภาวะห่อไหล่และความตึงตัวของเส้นประสาทอัลน่า (Effect of Pectoralis Minor Tightness on Rounded Shoulder and Ulnar Nerve Tension) ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2560
ผลของ active scapular retraction ในท่างอข้อไหล่ 60 องศาต่อความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor และ forward shoulder angle อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2558
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2558
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผัก โดยการประยุกต์กระบวนการตลาดเพื่อสังคมในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชนิดที่ 2 อ.เมือง จ.นครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน, อ.ยุภารัตน์ อดกลั้น, น.ส.จารุ ชัยพินิจ, น.ส.สุภาพร ภูติยา, น.ส.กรณิการ์ ฝักฝ่าย, น.ส.บุณยาพร คงธนจิระวัฒน์ 2558
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดด้วย rbcL ยีนของเครือหมาน้อย(Cyclea sp.) ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 2560
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองฉบับภาษาไทย กับการทดสอบ Timed Up and Go Test ในผู้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 2560
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง จ.นครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน, น.ส.พิมพ์ชนก แต้มช่วย, น.ส.รุ่งนภา คุณเศรษฐ, น.ส.ปัญจพร สุจริตร์ 2556
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส อ.ดร.ปะการัง คำไกร, อ.ปิยนุช ยอดสมสวย, น.ส.มัณฑนำ ชื่นบุญชู, น.ส.เกศสุภำ จิระกำรณ์, น.ส.ปภัสสร อุ่นเจริญ 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนกับชนิดไม้ บริเวณ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก อ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวในเด็กอายุ 9-11 ปี RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY AND MUSCLE STRENGTH, MUSCLE FLEXIBILITY, AND BALANCE IN 9 TO 11 YEAR OLD CHILDREN อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล 2559
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสารมารถของตนเองกับพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน รพ.สต.บ้านพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก อ.ดร.ปะการัง คำไกร, อ.ปิยนุช ยอดสมสวย, น.ส. ทรรศนีย์ บุญมั่น, น.วิทิต ร่วมเงิน, น.ส. ต่วนฮัฟเซาะห์ ต่วนเด็ง 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสารมารถของตนเองกับพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิกที่ 2 ใน รพ.สต.บ้านพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก อ.ดร.ปะการัง คำไกร, อ.ปิยนุช ยอดสมสวย
ความตรงของแบบสอบถาม QuickDASH ฉบับภาษาไทยในภาวะข้อไหล่ติด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2560
ความชุกของการติดโรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน 2560
ความคิดเห็นของนิสิตกายภาพบาบัด มศว และนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับแบบ ประเมิน STREAM ต่อการนำแบบประเมินนี้ไปใช้ในคลินิก อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 2560
การเลือกบริโภคอาหาร รสชาติที่ชอบ และกิจกรรมทางกายที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีมวลกายของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.ชนากานต์ เจริญพันธ์, น.ส.ภัทธิชา บุญยเนตร, น.ส.ปภัสรา บ่อเงิน 2558
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วตามถนัดระหว่างมีและไม่มีการค้นหาเพลงตามคำบอก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม 2560
การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาระหว่างผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ Comparison of lower limb muscle strength between obese and normal weight females. อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 2559
การสำรวจเชื้ออแคนทามีบาจากแหล่งน้ำตก จ.นครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน, น.ส.ชลาลัย มีบุญ, น.ส.ฐิตินันท์ กล้าศิริ 2557
การสำรวจปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการยศาสตร์ในผู้ประกอบอาชีพ เพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ 2558
การศึกษาโรคที่มีน้ำเป็นสื่อจำแนกตามพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนในชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 2558
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปิยนุช ยอดสมสวย
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย
การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
การศึกษานำร่อง: เทคนิคการฝึกหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อกระบังลมมีประสิทธิภาพในการลดความดันซีสโตลิก เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการหายใจแบบช้า ในกลุ่มเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงวัยหนุ่มสาว Pilot study: Diaphragmatic Breathing Technique is Effective in Lowering Systoli อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 2559
การศึกษาความหลากหลากของไลเคนในชุมชนอุตสาหกรรมผลิตปูนและสมรรถภาพปอดคนในชุมชนพุกร่าง อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.กีรติกา สมจิตร, น.ส.ภาสินี ศรีสุข 2557
การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Health perceives and self-care of people with diabetes mellitus in mellitus in Tungmon Subdistrict, Prasat District, Surin Province. อ.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล 2559
การพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวและความกลัวการล้มของผู้สูงอายุหญิงในตำบลองครักษ์และ บางลูกเสือจังหวัดนครนายกด้วยการบริการวิชาการชุมชน ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิ 2558
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ อ.ภัทธกร บุบผัน 2560
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.ภัทธกร บุบผัน, อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์, น.พรสวรรค์ จินพุทธ, น.ณัฐชาติ ประมงคล, น.อนุกูล ศรีธวัชพงศ์ 2558
การตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.จุฬาลักษณ์ พูลอ้อย, น.ส.หทัยชนก ประดิษฐ์ผล 2557
การตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นด้วยไลเคนและการวัดสมรรถภาพปอดในชุมชนพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 2558
Upper Extremity Pain Evaluation with Thai Version of QuickDASH and Numeric Pain Scale in Office Worker ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2559
The partial mitochondrial sequence of the Old World stingless bee, Tetragonula pagdeni อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
The partial mitochondrial sequence of the Old World stingless bee, Tetragonula pagdeni อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
The Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) Demonstrates Higher Accuracy in Identifying Older Adult Participants with History of Falls Than Do the BESTest, Berg Balance Scale, or Timed Up and Go Test รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 2559
Thai Translation and Cross-cultural adaptation of the Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale การแปลแบบประเมิน Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale ฉบับภาษาไทยโดยคานึงถึงวัฒนธรรมไทย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 2560
Supra-physiological dose of testosterone induces pathological cardiac hypertrophy อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 2559
Responsiveness of the balance evaluation systems test (BESTest) in people with subacute stroke รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 2559
Reliability and discriminative ability of the spinal cord independence measure III (Thai version) อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 2559
Principal component analysis identifies major muscles recruited during elite vertical jump รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
Postural Stability and Visual Verticality Perception of Neck Disturbance of the Middle-aged during Quiet Standing อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
Patterns and functional roles of LINE-1 and Aluethylation in the keratinocyte from patients with psoriasis vulgaris. SurasakYooyongsatit, 2558

Pages