ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

Topic ชื่อผู้วิจัยsort descending Year Published
การเลือกบริโภคอาหาร รสชาติที่ชอบ และกิจกรรมทางกายที่มีความสัมพันธ์ต่อค่าดัชนีมวลกายของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, น.ส.ชนากานต์ เจริญพันธ์, น.ส.ภัทธิชา บุญยเนตร, น.ส.ปภัสรา บ่อเงิน 2558
Investigation of airborne fungi and their ability to grow on formalin-fixed human cadavers อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์ 2558
การสำรวจปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการยศาสตร์ในผู้ประกอบอาชีพ เพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ 2558
ความชุกของการติดโรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน 2560
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ อ.ภัทธกร บุบผัน 2560
การสำรวจเชื้ออแคนทามีบาจากแหล่งน้ำตก จ.นครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน, น.ส.ชลาลัย มีบุญ, น.ส.ฐิตินันท์ กล้าศิริ 2557
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง จ.นครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน, น.ส.พิมพ์ชนก แต้มช่วย, น.ส.รุ่งนภา คุณเศรษฐ, น.ส.ปัญจพร สุจริตร์ 2556
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.ภัทธกร บุบผัน, อ.ดร.อภิสรา โสมทัศน์, น.พรสวรรค์ จินพุทธ, น.ณัฐชาติ ประมงคล, น.อนุกูล ศรีธวัชพงศ์ 2558
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผัก โดยการประยุกต์กระบวนการตลาดเพื่อสังคมในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชนิดที่ 2 อ.เมือง จ.นครนายก อ.ภัทธกร บุบผัน, อ.ยุภารัตน์ อดกลั้น, น.ส.จารุ ชัยพินิจ, น.ส.สุภาพร ภูติยา, น.ส.กรณิการ์ ฝักฝ่าย, น.ส.บุณยาพร คงธนจิระวัฒน์ 2558
การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ Health perceives and self-care of people with diabetes mellitus in mellitus in Tungmon Subdistrict, Prasat District, Surin Province. อ.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล 2559
1,25-Dihydroxyvitamin D3-induced intestinal calcium transport is impaired in β-globin knockout thalassemic mice อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 2500
Medical complications and falls in patients with spinal cord injury during the immediate phase after completing a rehabilitation program อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วตามถนัดระหว่างมีและไม่มีการค้นหาเพลงตามคำบอก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม 2560
Postural Stability and Visual Verticality Perception of Neck Disturbance of the Middle-aged during Quiet Standing อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
Failures on Obstacle Crossing Task in Independent Ambulatory Patients With Spinal Cord Injury and Associated Factor อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล 2558
The partial mitochondrial sequence of the Old World stingless bee, Tetragonula pagdeni อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
The partial mitochondrial sequence of the Old World stingless bee, Tetragonula pagdeni อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
Interaction of age and foam types used in Clinical Test for Sensory Interaction and Balance (CTSIB) อาจารย์นิธินันท์ ชัยคีรี
Antioxidant, a-glucosidase inhibitory activity and sub-chronic toxicity of Derris reticulata extract : its antidiabetic potential อาจารย์ปะการัง คำไกร
การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย

Pages