ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย กายภาพบำบัด

Topic ชื่อผู้วิจัย Year Published
Appropriate duration for massage to increase peripheral blood flow and skin temperature of foot ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 2560
Change of pectoralis minor length, and acromial distance, during scapular retraction at 60° shoulder elevation ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2560
Effects of Hip Muscle Strengthening on Knee Valgus and Hip Adduction Angles during Step Down Task in Females With and Without Patellofemoral Pain อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 2560
Pain Intensity and Dominant Arm: Significant Predictors Contributing to the QuickDASH Outcome ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2560
Thai Translation and Cross-cultural adaptation of the Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale การแปลแบบประเมิน Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale ฉบับภาษาไทยโดยคานึงถึงวัฒนธรรมไทย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 2560
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรการเดินขณะเดินบนลู่วิ่งที่ความเร็วตามถนัดระหว่างมีและไม่มีการค้นหาเพลงตามคำบอก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม 2560
ความคิดเห็นของนิสิตกายภาพบาบัด มศว และนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับแบบ ประเมิน STREAM ต่อการนำแบบประเมินนี้ไปใช้ในคลินิก อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 2560
ความตรงของแบบสอบถาม QuickDASH ฉบับภาษาไทยในภาวะข้อไหล่ติด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2560
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองฉบับภาษาไทย กับการทดสอบ Timed Up and Go Test ในผู้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 2560
ผลของความตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกมัดเล็กต่อภาวะห่อไหล่และความตึงตัวของเส้นประสาทอัลน่า (Effect of Pectoralis Minor Tightness on Rounded Shoulder and Ulnar Nerve Tension) ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2560
ระยะเวลาในการควบคุมการทรงตัวระหว่างโฟมนิวโรคอมและแอเร็กที่ใช้ในการทดสอบ Modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (mCTSIB) ในผู้สูงอายุ (Time to maintain standing balance on NeuroCom and AIREX foams during the Modified Clinical Test of Sen อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี 2560
Comparison between low and high inspiratory flow rate of incentive spirometry on lung volume and dyspnea score after cardiac surgery : a randomized control trial. ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 2559
Reliability and discriminative ability of the spinal cord independence measure III (Thai version) อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 2559
Responsiveness of the balance evaluation systems test (BESTest) in people with subacute stroke รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 2559
Supra-physiological dose of testosterone induces pathological cardiac hypertrophy อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 2559
The Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest) Demonstrates Higher Accuracy in Identifying Older Adult Participants with History of Falls Than Do the BESTest, Berg Balance Scale, or Timed Up and Go Test รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 2559
Upper Extremity Pain Evaluation with Thai Version of QuickDASH and Numeric Pain Scale in Office Worker ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2559
การศึกษานำร่อง: เทคนิคการฝึกหายใจแบบใช้กล้ามเนื้อกระบังลมมีประสิทธิภาพในการลดความดันซีสโตลิก เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการหายใจแบบช้า ในกลุ่มเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงวัยหนุ่มสาว Pilot study: Diaphragmatic Breathing Technique is Effective in Lowering Systoli อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 2559
การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรยางค์ขาระหว่างผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ Comparison of lower limb muscle strength between obese and normal weight females. อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 2559
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวในเด็กอายุ 9-11 ปี RELATIONSHIP BETWEEN AGILITY AND MUSCLE STRENGTH, MUSCLE FLEXIBILITY, AND BALANCE IN 9 TO 11 YEAR OLD CHILDREN อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล 2559
ผลทันทีของการนวด การออกกำลังกายแบบ Buerger-Allen และแบบมีการลงน้ำหนักที่เท้าต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย และอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้าในคนหนุ่มสาว Immediate effects of massage, Buerger-Allen exercise and weight bearing exercise on peripheral blood flow and ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน 2559
อาการปวดและการทำงานของกล้ามเนื้อ คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบนและแขนส่วนบน ขณะใช้งาน Smartphone ในผู้หญิงอายุ 18-25 ปี ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ 2559
Ability of obstacle crossing is not associated with falls in independent ambulatory patients with spinal cord injury อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล 2558
Failures on Obstacle Crossing Task in Independent Ambulatory Patients With Spinal Cord Injury and Associated Factor อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล 2558
Interaction of age and foam types used in Clinical Test for Sensory Interaction and Balance (CTSIB) Chaikeeree,N. 2558
Medical complications and falls in patients with spinal cord injury during the immediate phase after completing a rehabilitation program Wannapakhe,J., 2558
การพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวและความกลัวการล้มของผู้สูงอายุหญิงในตำบลองครักษ์และ บางลูกเสือจังหวัดนครนายกด้วยการบริการวิชาการชุมชน ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิ 2558
การสำรวจปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการยศาสตร์ในผู้ประกอบอาชีพ เพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ 2558
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2558
ผลของ active scapular retraction ในท่างอข้อไหล่ 60 องศาต่อความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor และ forward shoulder angle อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 2558
ระยะเท้าเหนือสิ่งกีดขวางและมุมข้อต่อร่างกายขณะเดินใส่รองเท้าส้นสูงก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง อ.ดร.ทิพวัลย์ มีแต้ม 2558
1,25-Dihydroxyvitamin D3-induced intestinal calcium transport is impaired in β-globin knockout thalassemic mice อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 2500
Interaction of age and foam types used in Clinical Test for Sensory Interaction and Balance (CTSIB) อาจารย์นิธินันท์ ชัยคีรี
Medical complications and falls in patients with spinal cord injury during the immediate phase after completing a rehabilitation program อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
Postural Stability and Visual Verticality Perception of Neck Disturbance of the Middle-aged during Quiet Standing อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
Principal component analysis identifies major muscles recruited during elite vertical jump รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข
การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่อฝึกการทรงท่าต่อความสามารถในการทรงท่าในผู้สูงอายุไทยเพศหญิงที่มีระดับกิจกรรมทางกายต่างกัน: การศึกษานำร่อง. ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
อุบัติการณ์การบาดเจ็บของทีมนักกีฬารักบี้ประเภทผู้เล่น 15 คน มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการทำ Timed Up and Go Test เมื่อมีการคิดคำศัพท์หรือการคำนวณตัวเลข ในผู้สูงอายุไทย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข