KM

KM

สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) ในหัวข้อ ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “LDT Articulation Fluid Release” โดย ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/forms/9mKLaCIaW831b4er2

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X990xWAM6Fp1ibvieIPreGRktfiO5ZIBNEaRl-Zslbg/edit?usp=sharing