Knowledge Management

Knowledge Management

         

ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
 กิจกรรม1.ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 กิจกรรม2.ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัย
 กิจกรรม4.เตรียมเอกสารการสอน_เอกสารคำสอนให้ทันเวลา
 กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตกายภาพบำบัด
 กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตส่งเสริมสุขภาพ
 วงจรการดำเนินการจัดการความรู้คณะกายภาพบำบัด
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
 แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
 แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
 2557_HS_KM การเขียน ว1ด
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือปฏิบัติงานบริการการศึกษา
  • KM การจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย
  • คู่มือ ATutor
  • แนวทางการตัดเกรดสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
  • แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ
  • แผนจัดการความรู้ (KM) 2553-2556
  • แผนจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2552
  • หลักและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ว1ด)

                                                                                                                                          

เทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียมขอตำแหน่งวิชาการ

                                                                                                                                           

ระเบียบการปฏิบัติงาน

                                                                                                                                           

สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” การจัดโครงการอบรมวิชาการ แบบ Online

อ่านสรุปประเด็นได้ที่ :: https://online.fliphtml5.com/bbri/zdqh/#p=1 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif

___________________________________________________________________________________________________________________

สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม

อ่านสรุปประเด็นทุกหัวข้อได้ที่ :: http://online.fliphtml5.com/bbri/kkdt/

___________________________________________________________________________________________________________________

1. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561) ในหัวข้อ ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “LDT Articulation Fluid Release” โดย ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่  https://goo.gl/forms/9mKLaCIaW831b4er2

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X990xWAM6Fp1ibvieIPreGRktfiO5ZIBNEaRl-Zslbg/edit?usp=sharing

_____________________________________________________________________________________________________________________
 

2. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2561) ในหัวข้อ ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Vojta Therapy" โดยอ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/eoMY87ATQZcOIJWK2

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vwt1G-jfuJQ8ZoCebtn8eM8w0oX2n75g...

_____________________________________________________________________________________________________________________

3.สรุปประเด็น “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2561) ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจาก ประสบการณ์การบริหารงานด้านกิจการนิสิตและบริการชุมชน วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/OZ2MoWmNf8u4avB02

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ulCxG3ZkLINKi_E0Lm9xP2c7FIQUEv5...

_____________________________________________________________________________________________________________________

4. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ในหัวข้อ ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "COPD & Pulmonary Rehabilitation" วิทยากรโดย ผศ.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร และ อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล

 ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/qpc1ZpqBpj3UJA4d2  

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1msAZIZxXa8SIyFWA1eXNXt4_3YaHvJfW...

_____________________________________________________________________________________________________________________

5. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2561) หัวข้อ "Management & Assessment to recovery: cervical disorders" วิทยากรโดย อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ , อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/g1Ql5CMtmAgh1TAq2

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tCbdnugkvKwLFjf57140GWKKPubSN3KI...

_____________________________________________________________________________________________________________________

6. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 6 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561) ในหัวข้อ ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับงานกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ  วิทยากรโดย อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/AONBK7rGqdepRUb53

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzKvyQUFE2FaVMIg2cy1lkUHEw32WrxY...

____________________________________________________________________________________________________________________

7. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561) ในหัวข้อ ประสบการณ์การบริหารงานด้านวิชาการและหลักสูตร  วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/KBpi7feOguOUkPv43

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/172_H33nD5i3bCvL27gZ82j83QcWkExZB...

_____________________________________________________________________________________________________________________

8. สรุปประเด็น“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561) ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชนทางด้านกายภาพบำบัด และส่งเสริมสุขภาพ  วิทยากรโดย อ.ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif

ท่านสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/gtlZ0GXuezGdc3Km1

และอ่านสรุปผู้ตอบแบบสอบถามองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ABE4mXf3zyW526U5WXiWY_iFobGvyd4l...