Research Interests

Research Interests

ผลงานวิจัยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่สำคัญ สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งเน้นส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทย และมุ่งหวังในการยกระดับวิชาชีพให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยงานวิจัยในสาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย

Musculoskeletal PT, Neurological PT, Cardiopulmonary PT, Pediatric PT , Health Promotion

กายภาพบำบัด: Musculoskeletal PT

กายภาพบำบัด: Cardiopulmonary PT

กายภาพบำบัด: Neurological PT

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด: Pediatric PT