แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

  • ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ - สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
  • ทุนสนับสนุนการเขียนบทความสำหรับประชาชน - มศว.
  • ทุนสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน - มศว.
  • ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา - มศว.
  • ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ - มศว.
  • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - มศว.
  • โครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณ ประจำปี พศ. 2558 - สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
  • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558 - มศว.
  • ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม
  • ทุนรางวัลการพิมพ์วารสาร ระดับหน่วยงานและระดับชาติ - คณะกายภาพบำบัด
  • ทุน คปก. รุ่นที่ 18
  • ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558 - พวอ.
  • ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม - พวอ.
  • ประกาศทุนวิจัยปี 2558 - คณะกายภาพบำบัด