แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

 • ทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ - สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 • ทุนสนับสนุนการเขียนบทความสำหรับประชาชน - มศว.
 • ทุนสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน - มศว.
 • ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา - มศว.
 • ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ - มศว.
 • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - มศว.
 • โครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณ ประจำปี พศ. 2558 - สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2558 - มศว.
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมทางสังคม
 • ทุนรางวัลการพิมพ์วารสาร ระดับหน่วยงานและระดับชาติ - คณะกายภาพบำบัด
 • ทุน คปก. รุ่นที่ 18
 • ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก รอบ 2/2558 - พวอ.
 • ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม - พวอ.
 • ประกาศทุนวิจัยปี 2558 - คณะกายภาพบำบัด