ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ folder png

แบบฟอร์ม งานบริหารและธุรการ LINK
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบการลาออนไลน์LINK
แบบฟอร์มงานคลังและพัสดุLINK

QR code สำหรับการเข้าถึง Folder เอกสารฝ่ายวิจัย

คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : LINK

แบบคำร้องประสงค์ให้จัดอบรมเครื่องมือเพื่อการวิจัย

คณะกายภาพบำบัด : LINK

กิจกรรมจัดสร้างกลุ่มวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น : LINK

                                         

ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
 
 กิจกรรม1.ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 กิจกรรม2.ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัย
 กิจกรรม4.เตรียมเอกสารการสอน_เอกสารคำสอนให้ทันเวลา
 กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตกายภาพบำบัด
 กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตส่งเสริมสุขภาพ
 วงจรการดำเนินการจัดการความรู้คณะกายภาพบำบัด
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
 
 แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
 แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
 
 2557_HS_KM การเขียน ว1ด
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ

Knowledge_Management คณะกายภาพบำบัด

คู่มือการปฏิบัติงาน

                                                                                                                                          

เทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียมขอตำแหน่งวิชาการ

                                                                                                                                           

ระเบียบการปฏิบัติงาน

                                                                                                                                           

 

 

 

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย

คณะกายภาพบำบัด

   

แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย

คณะกายภาพบำบัด

01Form_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ.docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T01Form_ข้อมูลส่วนบุคคล.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
02MF-05-1-แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย.docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T02Form_แบบบทสรุปผู้บริหาร.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
03MF-09-1-แบบประวัติผู้วิจัย.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T03Form_แบบบันทึกข้อความ-ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ_ทุนวิจัย (Update 4-7-62).docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
04MF-09--แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T04Form_แบบรายงานการใช้เงิน_ทุนวิจัย (Update 4-7-62).xlsผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
05MF-10-1-เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย-สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์.docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T05Form_แบบรายงานความก้าวหน้า.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
06MF-10-2-เอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย-สาขาด้านวิทยาศาสตร์.docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T06Form_ว1ด ข้อเสนอโครงการวิจัย_สายปฏิบัติการ.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (8-08-62)_เอกสารแนบที่ 4.pdfผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T07Form_ว1ด ข้อเสนอโครงการวิจัย_สายวิชาการ.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
08บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย (27-6-62).docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T08ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม.pdfผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
09บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 27-6-62).docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T09ประกาศทุนสนับสนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562(ฉบับจริง).pdfผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
10บันทึกข้อความ_หนังสือนำส่งเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif  T10หลักเกณฑ์การเขียนขอทุนสนับสนุนวิจัย 2562.pdfผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
11แบบให้ข้อมูล_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (exemption) ปรับ _CC 30-5-2562.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif