ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ folder png

แบบฟอร์ม งานบริหารและธุรการ
 LINK : https://goo.gl/9dwLPk

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบการลาออนไลน์
 LINK : http://healthsci.swu.ac.th/hsciApp/room/coverUser.php

QR code สำหรับการเข้าถึง Folder ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ Ethic
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

LINK : https://goo.gl/BY7cd1

           แบบคำร้องประสงค์ให้จัดอบรมเครื่องมือเพื่อการวิจัย              คณะกายภาพบำบัด

2. QR Code :

                                             ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

  กิจกรรม1.ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  กิจกรรม2.ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัย
  กิจกรรม4.เตรียมเอกสารการสอน_เอกสารคำสอนให้ทันเวลา
  กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตกายภาพบำบัด
  กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตส่งเสริมสุขภาพ
  วงจรการดำเนินการจัดการความรู้คณะกายภาพบำบัด
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
  แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
  แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
  สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
  สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
 2557_HS_KM การเขียน ว1ด
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ

 

Knowledge_Management คณะกายภาพบำบัด

คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียม
ขอตำแหน่งวิชาการ
ระเบียบการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย

 

แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย คณะกายภาพบำบัด

 Form แบบ ว-1ด (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556)
 Form แบบ ว-1ด (ฉบับปรับปรุง 20-1-2560)
 Form แบบบทสรุปผู้บริหาร
 Form แบบบันทึกข้อความ-ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ_ทุนวิจัย Update (16-1-60)
 Form แบบรายงานความก้าวหน้า
 Form บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย (24-03-60)
 Form แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (ปรับปรุง 23-03-60)
 Form บันทึกข้อความขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 31-7-60)
 Form แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 31-7-60)
 แบบรายงานการใช้เงิน_ทุนวิจัย Update (16-1-60)


 

 
Attachments: