ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

  
คู่มือหรือมาตรฐานรายละเอียด 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (SWU-SARABAN)
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา
 
  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการแจ้งจบ
คู่มือการลงทะเบียนเรียน
คู่มือยืน W ออนไลน์สำหรับนิสิต
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ที่มา : กรมบัญชีกลางกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) 
 
  
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ folder png

 
กลุ่มงานรายละเอียดดาวน์โหลด
ธุรการ
แบบฟอร์ม บริหารและธุรการ
ระบบจองห้องประชุมและระบบการลาออนไลน์
LINK
LINK
พัสดุ
แบบฟอร์มงานคลังและพัสดุ
LINK
  
งานวิจัย

QR code สำหรับการเข้าถึง Folder

เอกสารฝ่ายวิจัยคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบคำร้องประสงค์ให้จัดอบรมเครื่องมือเพื่อการวิจัยคณะกายภาพบำบัด
กิจกรรมจัดสร้างกลุ่มวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น
LINK
LINK
LINK
  

แบบฟอร์ม

การขอจริยธรรมการวิจัย

01Form_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ
02MF-05-1-แบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย
03MF-09-1-แบบประวัติผู้วิจัย
04MF-09--แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรอง
05MF-10-1-เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย-สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
06MF-10-2-เอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย-สาขาด้านวิทยาศาสตร์
แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (8-08-62)_เอกสารแนบที่ 4
08บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย
09บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 27-6-62)
10บันทึกข้อความ_หนังสือนำส่งเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์
11แบบให้ข้อมูล_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (exemption) ปรับ _CC 30-5-2562
 
  

แบบฟอร์ม

การขอรับทุนวิจัย

T01Form_ข้อมูลส่วนบุคคล
T02Form_แบบบทสรุปผู้บริหาร
T03Form_บันทึกข้อความ_การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Update 2564)
T04SWURI-R-22 (รายงานงบประมาณทุนวิจัย)
T05Form_แบบรายงานความก้าวหน้า
T06แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย_สายวิชาการ
T07Fแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย_สายปฏิบัติการ
T08ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม 2563
T09ปประกาศ-จัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2564
T10หลักเกณฑ์การเขียนขอทุนสนับสนุนวิจัย 2562