ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

           แบบคำร้องประสงค์ให้จัดอบรมเครื่องมือเพื่อการวิจัย              คณะกายภาพบำบัด

2. QR Code :

                                             ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

  กิจกรรม1.ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
  กิจกรรม2.ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัย
  กิจกรรม4.เตรียมเอกสารการสอน_เอกสารคำสอนให้ทันเวลา
  กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตกายภาพบำบัด
  กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตส่งเสริมสุขภาพ
  วงจรการดำเนินการจัดการความรู้คณะกายภาพบำบัด
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
  แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
  แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
  สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
  สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
 2557_HS_KM การเขียน ว1ด
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ

 

Knowledge_Management คณะกายภาพบำบัด

คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียม
ขอตำแหน่งวิชาการ
ระเบียบการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย

 แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (ปรับปรุง 23-03-60)
 บันทึกข้อความเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย (24-03-60)
 ethicform staff (ปรับปรุง 23-03-60)
 ethicform student (ปรับปรุง 23-03-60)
 บันทึกข้อความ ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 31-7-60)
 แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 31-7-60)
 ตัวอย่าง ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ

 

แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย คณะกายภาพบำบัด

 แบบ ว-1 ด(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556)
 Form_แบบ ว1ด (ฉบับปรับปรุง 20-1-2560)
 Form_แบบบทสรุปผู้บริหาร
 Form_แบบบันทึกข้อความ-ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ_ทุนวิจัย Update 16-1-60
 Form_แบบรายงานความก้าวหน้า
 แบบรายงานการใช้เงิน_ทุนวิจัย Update 16-1-60


 

 
Attachments: