ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
2557_HS_KM การเขียน ว1ด2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ 

Knowledge_Management คณะสหเวชศาสตร์


คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียม
ขอตำแหน่งวิชาการ
ระเบียบการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย

แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (ปรับปรุง 23-03-60).docxบันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย (24-03-60).docx
ethicform_staff (ปรับปรุง 23-03-60).docxethicform_student (ปรับปรุง 23-03-60).docx
บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.docx
แบบให้ข้อมูล_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (exemption).doc
ตัวอย่าง_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ.docx

แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย คณะกายภาพบำบัด

แบบ ว-1 ด(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556).docx