ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                                             ปีการศึกษา พ.ศ. 2559

กิจกรรม1.ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
กิจกรรม2.ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัย.pdf
กิจกรรม4.เตรียมเอกสารการสอน_เอกสารคำสอนให้ทันเวลา.pdf
กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตกายภาพบำบัด.pdf
กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตส่งเสริมสุขภาพ.pdf
วงจรการดำเนินการจัดการความรู้คณะกายภาพบำบัด.pdf
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
2557_HS_KM การเขียน ว1ด2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ 

Knowledge_Management คณะกายภาพบำบัด


คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียม
ขอตำแหน่งวิชาการ
ระเบียบการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย

แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (ปรับปรุง 23-03-60).docxบันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย (24-03-60).docx
ethicform_staff (ปรับปรุง 23-03-60).docxethicform_student (ปรับปรุง 23-03-60).docx
บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 31-7-60).doc
แบบเสนอเพื่อขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 31-7-60).doc
ตัวอย่าง_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ.docx

แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย คณะกายภาพบำบัด

แบบ ว-1 ด(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556).docx
Form_แบบ ว1ด (ฉบับปรับปรุง 20-1-2560).doc
Form_แบบบทสรุปผู้บริหาร.doc
Form_แบบบันทึกข้อความ-ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ_ทุนวิจัย Update 16-1-60.doc
Form_แบบรายงานความก้าวหน้า.doc
แบบรายงานการใช้เงิน_ทุนวิจัย Update 16-1-60.xls


 

Attachments: