ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ folder png

แบบฟอร์ม งานบริหารและธุรการ LINK
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และระบบการลาออนไลน์LINK
แบบฟอร์มงานคลังและพัสดุLINK

QR code สำหรับการเข้าถึง Folder

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ Ethic

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

QR Code :

LINK : https://goo.gl/BY7cd1

 แบบคำร้อง

ประสงค์ให้จัดอบรมเครื่องมือเพื่อการวิจัย

คณะกายภาพบำบัด

QR Code :

 

LINK : https://goo.gl/forms/eAtH69rdV9lOresG2

                                         

ปีการศึกษา พ.ศ. 2559
 
 กิจกรรม1.ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 กิจกรรม2.ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัย
 กิจกรรม4.เตรียมเอกสารการสอน_เอกสารคำสอนให้ทันเวลา
 กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตกายภาพบำบัด
 กิจกรรม6.การจัดการความรู้นิสิตส่งเสริมสุขภาพ
 วงจรการดำเนินการจัดการความรู้คณะกายภาพบำบัด
ปีการศึกษา พ.ศ. 2558
 
 แนวปฎิษัติที่ดี การดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิจัย จริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณบุคคลากร
 แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ Elastic Therapeutic Tape เพื่อการรักษา
 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้โปรแกรม Mendaley
 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
 
 2557_HS_KM การเขียน ว1ด
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
 2557_HS_แนวปฏิบัติที่ดีในการออกข้อสอบฯ

Knowledge_Management คณะกายภาพบำบัด

คู่มือการปฏิบัติงาน

                                                                                                                                          

เทคนิคและสิ่งควรรู้ในการเตรียมขอตำแหน่งวิชาการ

                                                                                                                                           

ระเบียบการปฏิบัติงาน

                                                                                                                                           

แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย

แบบฟอร์มการขอรับทุนวิจัย คณะกายภาพบำบัด

Form_แบบ ว1ด (ฉบับปรับปรุง 31-08-2561).doc
 Form แบบบทสรุปผู้บริหาร
Form_แบบบันทึกข้อความ-ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนฯ_ทุนวิจัย Update 25-1-61.doc
 Form แบบรายงานความก้าวหน้า
บันทึกข้อความ_เกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย (5-11-61).docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
 แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการวิจัย (30-08-61).pdf
บันทึกข้อความ_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (updated 5-11-61).doc ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
Form_แบบรายงานการใช้เงิน_ทุนวิจัย Update 25-1-61.xls
ethicform_staff (ปรับปรุง 5-11-61).docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
ethicform_student (ปรับปรุง 5-11-61).docx ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
แบบให้ข้อมูล_ขอยกเว้นการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (exemption) 5-11-61.docผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif
ตัวอย่าง_ตารางสรุปการแก้ไขและคำชี้แจงกรรมการ.docxผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new icon gif