ประกันคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (อัพเดท 28 เมษายน 58)คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (อัพเดท 1 เม.ย. 58)
 

ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี

ปีการศึกษา 2558

SAR_58-คณะสหเวชศาสตร์_ฉบับปรับปรุง
AS3_คณะสหเวชศาสตร์_2558
AS 3 วท.บ. กายภาพบำบัด.pdf
มคอ.7_วท.บ. กายภาพบำบัด_หลังตรวจ.pdf
AS 3 วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ.pdf
SAR _มคอ.7 วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ_หลังตรวจ.pdf
AS3 วท.ม. กายภาพบำบัด.pdf
SAR_มคอ.7_58_วท.ม. กายภาพบำบัด_หลังตรวจ.pdf
AS3 ปร.ด. กายภาพบำบัด.pdf
SAR _58_บัณฑิตศึกษา_ป.เอก_หลังตรวจ.pdf

ปีการศึกษา 2557

AS3 57 คณะสหเวชศาสตร์
AS3 57 หลักสูตร ป.ตรี กายภ าพ 300758AS3 57 หลักสูตร ป.ตรี สาขาส่งเสริม
AS3 57-หลักสูตร ป.โท 030858AS3 57-หลักสูตร ป.เอก 030858
ปีการศึกษา 2556
AS3 คณะสหเวชศาสตร์ -หลังอุทธรณ์