ประกันคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (อัพเดท 28 เมษายน 58)คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (อัพเดท 1 เม.ย. 58)
 

ผลการดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี

--- ปีการศึกษา 2558 ---

 SAR_58 คณะกายภาพบำบัด ฉบับปรับปรุง
 AS3_คณะกายภาพบำบัด 2558
 AS3_วท.บ. กายภาพบำบัด
 มคอ.7_วท.บ. กายภาพบำบัด_หลังตรวจ
 AS3_วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ
 SAR_มคอ.7 วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ_หลังตรวจ
 AS3_วท.ม. กายภาพบำบัด
 SAR_มคอ.7_58_วท.ม. กายภาพบำบัด_หลังตรวจ
 AS3_ปร.ด. กายภาพบำบัด
 SAR _58_บัณฑิตศึกษา_ป.เอก_หลังตรวจ

--- ปีการศกษา 2557 ---

 AS3_57 คณะกายภาพบำบัด
 AS3_57 หลักสูตร ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด 300758
 AS3_57 หลักสูตร ป.ตรี สาขาส่งเสริม
 AS3_57 หลักสูตรป.โท 030858
 AS3_57 หลักสูตรป.เอก 030858

--- ปีการศึกษา 2556 ---

 AS3 คณะกายภาพบำบัด -หลังอุทธรณ์