วิชาการและหลักสูตร

--- หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ---

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย
วท.บ. กายภาพบำบัด


 

วท.ม. กายภาพบำบัด


ปร.ด. กายภาพบำบัด

 

--- หลักสูตรสาขาส่งเสริมสุขภาพ ---

คณะกายภาพบำบัดได้สร้างหลักสูตรและเปิดรับนิสิตสาขาส่งเสริมสุขภาพขึ้นในปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน

หลักสูตรสาขาส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
วท.บ. ส่งเสริมสุขภาพ