วิชาการและหลักสูตร

หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะสหเวชศาสตร์ยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย
วท.บ. กายภาพบำบัด
วท.ม. กายภาพบำบัด
ปร.ด. กายภาพบำบัด

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร
 

หลักสูตรสาขาส่งเสริมสุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์ได้สร้างหลักสูตรและเปิดรับนิสิตสาขาส่งเสริมสุขภาพขึ้นในปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน

หลักสูตรสาขาส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
วท.บ. ส่งเสริมสุขภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร