วิชาการและหลักสูตร

--- หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ---

               คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด    ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย
วท.บ. กายภาพบำบัด

 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555).pdf

 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558).pdf

วท.ม. กายภาพบำบัด

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554).pdf

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

ปร.ด. กายภาพบำบัด

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554).pdf

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf


 

--- หลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ---

คณะกายภาพบำบัดได้สร้างหลักสูตรและเปิดรับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพขึ้นในปีพุทธศักราช 2553 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน

หลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ

 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555).pdf
 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf