วิชาการและหลักสูตร

--- หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ---

               คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด    ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย
วท.บ. กายภาพบำบัด

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วท.ม. กายภาพบำบัด

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ปร.ด. กายภาพบำบัด

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 
 

--- หลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ---

คณะกายภาพบำบัดได้สร้างหลักสูตรและเปิดรับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพขึ้นในปีพุทธศักราช 2553

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน

หลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 2560)
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน (มคอ.2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 2555)
 
Update