วิชาการและหลักสูตร

--- หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ---

               คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด    ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้าน

หลักสูตรสาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย
วท.บ. กายภาพบำบัด

 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558).pdf

 มคอ.2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555).pdf

วท.ม. กายภาพบำบัด

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562).pdf
มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554).pdf

ปร.ด. กายภาพบำบัด

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562).pdf

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf

มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554).pdf
 

 

--- หลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ---

คณะกายภาพบำบัดได้สร้างหลักสูตรและเปิดรับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพขึ้นในปีพุทธศักราช 2553

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชน

หลักสูตรสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพ

มคอ.2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 2560.pdf
มคอ.2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 2555.pdf