ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online

คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.อรสิริ ชื่นทรวง เป็นประธานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA ให้กับคณะในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสู่ระดับสากลต่อไป โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับ และเข้ารับการตรวจประเมินเตรียมความพร้อม และรับฟังข้อเสนอแนะ

Date: 
Tuesday, January 19, 2021