โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ให้ข้อเสนอแนะด้านการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ณ ห้อง 321

Date: 
Wednesday, January 13, 2021