นางสาวนภา กุลศรี ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด มศว รุ่นที่ 24 ได้รับ "รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562"

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนภา กุลศิริ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด มศว รุ่นที่ 24
ที่ได้รับ "รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562"
จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Date: 
Thursday, November 26, 2020