โครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์ รวมถึงปัญหาในการทำงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ใหม่ ๆ ของวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า
ภาพ : วิธวินท์ โซวเจริญสุข นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4

Date: 
Monday, November 23, 2020