โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
ผู้ร่วมโครงการกว่า 40 คน

ช่วงเช้า ศิษย์ปัจจุบันกว่า ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย และทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะสื่อสาร และเกิดบรรยากาศทางวิชาการที่ดี จากคำถามและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากนิสิตรุ่นพี่-รุ่นน้อง

ช่วงบ่าย ศิษย์เก่าได้สะท้อนคิดเกี่ยวความสำเร็จในวิชาชีพและวิชาการที่ส่วนสำคัญหนึ่งมาจากความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด
คณาจารย์และนิสิตปัจจุบันร่วมฉลองความสำเร็จและแสดงความยินดีให้กับพี่บัณฑิต เป็นภาพความประทับใจที่ทำให้ศิษย์เก่ามีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ และความสำเร็จของรุ่นพี่ก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการผลักดันให้รุ่นน้องเดินตามเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ใกล้ๆ นี้

ขอขอบคุณภาพจาก นิสิตบัณฑิตศึกษา

Date: 
Monday, November 23, 2020