กิจกรรมการประกวด Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award)

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award) ขึ้น
ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลชมเชย Bronze Award "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" โดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน เป็นตัวแทนรับรางวัลเมื่อ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

Date: 
Tuesday, November 17, 2020