โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และชำนาญงานพิเศษ ณ ห้องประชุม 318 คณะกาภาพบำบัด มศว

Date: 
Thursday, November 12, 2020