กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU OPEN HOUSE 2020

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU OPEN HOUSE คณะกายภาพบำบัด วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ภาพถ่าย
งานประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด
นภวัชร์ เฉลยสุข

Date: 
Tuesday, November 10, 2020