โครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30-14.10 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด มศว และ Online ทาง Facebook Live เพื่อให้นิสิตแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ และมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาทตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อเสริมสร้างอัตลักษ์นิสิตด้านการรู้กาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน และงามด้วยบุคลิก

Date: 
Tuesday, November 3, 2020