คณบดีขอขอบคุณนิสิตที่มีความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ตึกคณะและยังคงเรียนด้วยความตั้งใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว
ขอขอบคุณนิสิตที่มีความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ตึกคณะและยังคงเรียนด้วยความตั้งใจ

Date: 
Thursday, October 22, 2020