ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รางวัลผลงานระดับดีเด่น ได้แก่
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล (สาขากายภาพบำบัด)

รางวัลผลงานระดับดี ได้แก่
อ.ดร.ภัทธกร บุบผัน (หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ)

Cr.ภาพถ่าย PRSWU

Date: 
Monday, October 12, 2020